Klauzula informacyjna RODO


 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych),
  zwanym dalej RODO,
  uprzejmie informuję, że:

  01
  Administratorem Państwa danych
  osobowych jest adwokat
  Ryszard Chojnacki prowadzący
  działalność gospodarczą pod firmą
  Kancelaria Adwokacka Ryszard Chojnacki.
 
  Dane kontaktowe firmy:
  - adres pocztowy: pl. Wolności 11,
  87-800 Włocławek
  - telefon kontaktowy: 604-932-733
  - adres e-mailowy: rj.ch@web.de

  02
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane
  wyłącznie w celu świadczenia pomocy
  prawnej i zgodnie z zasadami dotyczącymi
  przetwarzania danych osobowych
  wyszczególnionymi w art. 5 RODO 
  oraz w zgodzie z art. 6 ustawy z 26 maja
  1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst  
  jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1184
  z późn. zm.) regulującym tajemnicę
  adwokacką.
 
  03
  Odbiorcami Państwa danych osobowych
  mogą być, w wypadku zastępstwa,
  inni adwokaci - na zasadzie umowy
  powierzenia i z zachowaniem kryteriów
  określonych w art. 28 RODO.

  04
  Okres przechowywania Państwa danych
  osobowych wynosi 10 lat od końca roku 
  zakończenia postępowania, w którym dane
  osobowe zostały zgromadzone.

  05
  Przysługuje Państwu prawo żądania
  dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub  
  ograniczenia przetwarzania, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do
  przenoszenia danych.

  06
  Po upływie okresu przechowywania
  danych osobowych ulegają one usunięciu.

  07
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego.

  08
  Podanie przez Państwa danych osobowych
  jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania 
  może uniemożliwić świadczenie
  pomocy prawnej.

  09
  Państwa dane osobowe nie będą
  wykorzystywane do automatycznego
  podejmowania decyzji,
  w tym do profilowania.